Garanție și conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau declaraţiei de conformitate a produsului şi suntem răspunzători pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrării produselor.

Termenul de garanţie asigurat de către vânzător pentru un produs este de 1 an sau egal cu termenul de garanţie acordat de producătorul acelui produs, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la data menţionată în certificatul de garanție precum şi în factura fiscală care atestă vânzarea acestuia.

Răspunderea vânzătorului pentru lipsa conformităţii produselor este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 24 luni de la livrarea produselor, dată mentionată în prezentul certificat precum şi în factura fiscală care atestă vânzarea.

Garanţia este valabilă doar pe teritoriul naţional cu excepţia acelor produse care beneficiază de garanţie internatională aşa cum este stabilit de producător.

Condiţiile de acordare a Garanţiei şi Conformităţii

Garanţia se acordă la prezentarea produsului împreună cu prezentul certificat, factura fiscală care atestă achiziţionarea bunului, ambalajul original şi întreaga documentaţie aferentă.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre apariţia lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 luni de la data constatării acesteia.

Până la proba contrară, orice lipsă de conformitate (defect) apărut în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la data livrării, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumparare dacă:

  • corespund descrierii facute de vânzător şi au aceleași calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
  • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumpărare;
  • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
  • fiind de acelasi tip, prezintă parametri de calitate şi performanțe normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului, în condițiile legii şi ale prezentului certificat.

Orice reparare sau înlocuire a produsului în perioada de garanţie va fi rezolvată într-o perioadă rezonabilă de timp, de maxim 30 zile.

Consumatorul poate solicita o reducere de preţ sau rezoluţiunea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara şi nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă nu a realizat repararea fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

Perioada de nefuncţionare datorată  lipsei de conformitate a produsului, prelungește în mod corespunzător termenul de conformitate; în acest sens se va face menţiune în prezentul certificat.

În cazul înlocuirii unui echipament sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului.

Limitări şi excluderi ale Garanţiei şi Conformităţii

Vânzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibil sau disproporționat în comparaţie cu soluții alternative care sunt disponibile ţinând cont de valoarea produsului fără defect sau de importanţa lipsei de conformitate şi dacă ar putea fi realizată o reparaţie alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator

Consumatorul nu este îndreptaţit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minoră.

Dacă vânzătorul nu constată existenţa unui defect pentru care se angajează răspunderea acestuia, rezultă că situaţia este o solicitare nejustificată de acordare a garanţiei, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanță /ora.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate işi are originea în materialele furnizate de consumator.

Garanţia nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucţiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentaţia însoțitoare şi cum au fost prezentate la predarea produsului.

Nu se acordă garanţie pentru defectele generate de șocuri mecanice sau de fluctuaţii/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu impropriu (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, etc.)

Garanţia nu acoperă în cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos ( cu excepția cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, trăznet, inundaţie, foc etc.

Garanţia se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenţii din partea unor persoane neautorizate de vânzător.

Garanţia se pierde dacă tipul sau seria de pe produs au fost modificate, șterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile.

Recomandăm păstrarea ambalajelor originale, în perioada de garanție, pentru electrocasnicele mici şi electronice.